Contact

Organisatie Sat Nam Rasayan Nederland
Kahita Hari Nam K, Amsterdam
Tel. 0031 (0) 627 14 63 80
Email: harinamk@gmail.com

Amrit Sadhana Kaur
Tel. 0031 (0) 613 57 30 26
Email: NLsatnamrasayan@gmail.com